http://www.3pix.ir/images/trlmhttu9ewyvhfnpqmg.ico مطالب عاشقانه.دل.عشق.تنهایی.احساس.دوست داشتن:عشقکده
بگذار دلت بگوید و دستت بنویسد...یادداشت های تنهایی و بلند بلند فکر کردن های شبانه.بذار صادقانه اعتراف کنم هرروز دلم برایت تنگ میشود
تاریخ : ۱۳٩٤/٥/٢٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خیلی وقته دیگه زندگی خوش نمی گذره… فقط… میگذره
.
.
.
بارآخر،من ورق رابادلم بر میزنم!بار دیگرحکم کن ! امانه بی دل! بادلت،دل حکم کن !
حکم دل::
هر که دل دارد بیاندازد وسط !
تا که ما دلهایمان را رو کنیم ! دل که روی دل بیافتاد،عشق حاکم میشود !
پس ،به حکم عشق بازی میکنیم .
این دل من ! رو بکن حالا دلت را…!
دل نداری!!!؟؟؟
بر بزن اندیشه ات را…حکم لازم . دل سپردن ، دل گرفتن هردو لازم !!!

 

ولی............

قمار زندگی را به کسی باختم که "تک دل" را با "خشت" برید جریمه اش یک عمر حسرت شد! باخت زیبایی بود....!!!
یادش رفته بود که من یارش هستم نه حریفش!! یاد گرفتم به "دل" ،"دل" نبندم...
یاد گرفتم از روی "دل " حکم نکنم...
دل را باید"بر"زد جایش سنگ ریخت.. که با خشت "تک بری" نکنند!

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/٩/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

اخــم هـای تــــــو

بــالا تـرین لذت دُنیـــاست

ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن !

دوستت دارم


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عجیب به هم ریخته ام

اتاقم را که به خاطر می آوری؟!

پر از تکه های کاغذ

فیلترهای سیگار

و تختِ دو نفره ای

که همیشه

یک نفر روی آن می خوابد

تو همیشه نق می زدی

حالا اما

نیستی که بگویی

جمع کن خودت را!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

وقتــــــی کسی
به خاطر چیزهای کوچیک
از دستت عصبانی می شه
و کـــلا روت حســــاسه
بدون خیــــــــلی دوستت داره

به جای ناراحت بودن از دستش
بایـــــد قدرش رو بدونی
و درکــــــش کنی
نـــه طردش کنی ...


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!
چرا که در تاریکـــ ـی ..
چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!
و هر لحظــــــــ ـه ..
این امیـــــ ـد ..
در درونــــــ ــم ریشه می زند …
که آمده ای ..
ولی من ندیده ام!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دُختَر بآش..

دُختَرونهـ نآز کُـטּ..

دُختَرونهـ فِکر کُـטּ...

دُختَرونهـ اِحسآس کُـטּ...

دُختَرونهـ اِسـتِدلآل کُـטּ...

دُختَرونهـ زِندِگـے کُـטּ...

اَمّـآ بِدوטּ غَم رو بهـ اِشــتبآه تو فَرهَنگـِ دُختَرونهـ تو جآ دآدטּ..

اینـے کهـ تو وجودِ توئهـ و اِسمش رو اِحسآس گُذآشتَـטּ...

مُقَدسـهـ بیهــوده نَشکَنش..


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

 

اینجـــآ زَمیـــن اَســـتــ

رَســمــِ آدمهــآیَشــ عَجیــبــ اَســتــ

اینجــآ گـُـم کــه بِشـَـوی

بـِـه جــآی اینــکه دُنبــآلتــ بِگـَـردَند

فرآموشـَـتــمی کُننـَـد

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

امشـــب دیوانـــگی در مــن بــالا زده

نه ســکـــــوت

نه موســــــیقـی

هیــچ چیـــز و هیـــچ چیـــز ایــن دیــوانگی را تسکیــــن نمیـــدهد
.
.
.
جــــز عطـــــر تـنــــت! 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هر شب شمــاره ات را می گیــرم

و با کسی که تو نیستی حرف می زنم

می خندم

گریه می کنم

فریاد می کشم

هر شب . . .

صدا از صدایش در نمی آید !

می دانی؟

زن ها

رسم عجیبی دارند

همین که فراموششان کنی

با کسی که تــــــو نیستی

درد دل می کنند 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یکی باید باشد
همانکه وقت درد همدردت شود
صورت به عرق نشسته ازدردت را بوسه زند
وتو تمام دردت را دردستانش بفشاری
واو مردانه برای تسکینت آغوشش را تنگ ترکند
یکی باید باشد
همانکه وقتی بخاطرحضورش تشکرمیکنی
لبخند زنان بگوید درهمه شرایط با توام
وتو اینبار نه ازعشقت که ازخدایش تشکرمیکنی 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

آدم دو نـفـری احـسـاس امـنـیـت بـیـشـتـری مـی کـنـد . . .
امـا "تـــو" شـخـصـیـت لـغـزنـده ای است !
هـمـه "تـــو" هـایـی کـه مـی شـنـاخـتـم یـک جـوری گـُم شـدنـد . . .
آن هـا یـا جـیـم شـدنـد . . . !
یـا خـیـانـت کـردنـد . . . !
یـا مـثـل پـشـه از پــا در آمـدنـد . . . ! 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

میترسم از این که...
روزی...
یک جایی...
من و تو...
خیلی دور از هم،
شب و روز در آغوش یک غریبه،بی قرار هم باشیم 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

می ســــپارمـــت

به خاطراتی خوش

به نــور و آیینه

به غزل

به صداقتی آبی

می سپارمت

به بهترین جای خیال

به حقیقتی جاری

ای که با منی و تنهایی

ای که چون سرابی و دوری

مـــا دلسپردگان رویاییــــم!

در نبـــود من شکیــــبایی؟

در نبـــود مــــن؛تـــو آرامـــی؟ 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()


وقتـی بـودی ،

آنقـدر کـوچـک بـودی کـه در قلبـم جـا میشـدی . . .

حـالـا کـه نیسـتـی ، اینقـدر بـزرگـی کـه تمـام دنیـا خـالـی اسـت . . ! 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/۸/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بعد از رفتنش موهایم را از ته تراشیدم ....
خاطره ی دستانش داشت دیوانه ام میکرد.... 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/٢/٢٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
گاهى شبیه پاکن میشوى..!
مى آیى و همه ى خوبیهایت را پاک و
قلبم را مثل صفحه هاى چرک نویس
پاره میکنى و میروى..!

منهم گاهى شبیه مداد تراش میشوم
خودم را میتراشم،
آنقدر کوچک میشوم
که تو چیزى از من نمیبینى
به جز مشتى تراشه هاى بى ارزش..!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/٢/٢٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام، مستم
باز می لرزد، دلم، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ

های، نپریشی صفای زلفکم را، دست
آبرویم را نریزی، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است ..


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/٢/٢٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
دلم برای یکــــــــ نفر تنگ است...

نه میدانم چه میکند نه می دانم اکنون کجاست...حتی خبری از غم و شادی اش هم ندارم....

لبخندش را ندیده ام ....

گریه اش را ندیده ام ......

دستانش را نگرفته ام ...

عطر تنش را نمی دانم ...

فقط می دانم نیست و باید باشد ..

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۳/٢/٢٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

روزی می رسد که درخیال خود جای خالی ام را حس کنیدر دلت با بغض بگویی:کاش اینجا بوداما من دیگربه خوابت هم نمی آیم.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/٩/۱۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

سکوت … 

و دیگر هیچ نمی گویم …! 

که این بزرگترین اعتراض دل من است 

به تو … 

سکوت را دوست دارم 

به خاطر ابهت بی پایانش …

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/٩/۱۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

در دنـیـایـی کـه حـتـی روزی

روح خـودم هـم تـرکـم مـیـکـنـد

هـیـچ انـتـظـاری از دیـگـران نـیـسـت

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/٩/۱۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

کبریتـهای سـوخته هـــم ،
روزی درختــهای شـادابی بـوده اند..
مثل مـا ،
که روزگـاری
می خنـدیدیـم

قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد !


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/٩/۱۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

با اینکه رفتی و باهام نموندی... ولی ، یه حسی بهم میگه که


تو هم گاهی دلت برای من ،برای روزهایی که باهم داشتیم تنگ میشه!

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()
سهـــم مـــن کــه نیستـــی...

ســـهم قصــه هــای مـــن بمـــان... سهـــم فکـــر مــن... عــاشقــانه هــای مــن... ..
سهــم خـــواب دستـــهای مـــن بمـــان

از کنـــار مــن کــه رفتـــه ای... …از خیـــال مـــن نــرو …

سهـــم مــن کــه نیســتی سهـــم مـــن نمیشـــوی... ...
سهــم دفتـــرم سهـــم واژه هــای مـــن... ….سهـــم سطـــر های خستـــه ام بمـــان


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دستهــایم را محکمتر بگیـر

من هنوز هم نمیخواهــم

تورا...

به دست خاطرات بسپارم...برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای!!
آنجا که تو ایستادی صدای مرا هم نمیشنوی…
چه برسد به دلتنگی..!!!

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دلــم در آرزوی آمدنت میـمیرد

رفتـی اینک آیـا باز میگردی؟

چه تمنـای محـالی دارم خنـده ام میگیـرد.

 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

میبندم چشمانم را تا شاهد خرد شدن احساسم نباشم

میگیرم گوش هایم را تا صدای شکستنش را نشنوم

اما افسوس صدایش تمام قلبم را به لرزه در آورده است

قلبم تکه تکه شده است....

شکستن قلب درد دارد درد....


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()ببین چه آرومم...آروم تر از نبض یه مرده!!!

برچسب‌ها:


آخرین مطالب
   
 
این روزها با میکاپ کوسه ها، پری دریایی می شوند . . . آهای تو که پشت پنجره قلبم آواز می خوانی، دندان هایت را نشان بده . . .