تـــو

آدم دو نـفـری احـسـاس امـنـیـت بـیـشـتـری مـی کـنـد . . .
امـا "تـــو" شـخـصـیـت لـغـزنـده ای است !
هـمـه "تـــو" هـایـی کـه مـی شـنـاخـتـم یـک جـوری گـُم شـدنـد . . .
آن هـا یـا جـیـم شـدنـد . . . !
یـا خـیـانـت کـردنـد . . . !
یـا مـثـل پـشـه از پــا در آمـدنـد . . . ! 

/ 1 نظر / 21 بازدید
فريبا

webe qashangy darin. Be oMide MoVAfaqiate ruz afzune shoMa duste aziz. . .