تنهایی

تــنــهــایــی ایــن نــیــســت کــه هــیــچـکس اطـرافـت نـباشه!
ایـن نـیست کـه با کسی دوســت نـباشی! این نــیست که آدمی گـوشــه گـیـر باشی!
ایـن نیست که کسی باهـات حـرف نـزنـه!
ایـن نـیـست کـه هیچوقت نـتـونی خوشـحـال باشی!
این نـیسـت که کـسـی دوسـتـت نداشته باشه!
تـنـهـایی ، یـه حـس درونیه!
تنهایییـعـنـی " هیچکس نمیفهمه حالت بده "

/ 0 نظر / 22 بازدید