دیـــر کردن

من صفحـه ی ساعــت را . . .
بـــرگه هــای تقــویــم را . . .

مثل کف دست هایم میشــناسـم

هر ساعتــــش
خــاطره ی یک روز دیـــر کردن تـــوســـت

هر بـــرگه اش
سال هــای یک روز نبـــودن تـــو

تــــو بیـــایی
تقویم ها برای همیشه از رفتــــن می ایســتند

زمیــــن گیــر می شـوند

دُرســـــت روی روز عــید!

/ 1 نظر / 23 بازدید

راستش همین حرفا که میزنی نشون میده هیچی نیستن زنا چون اگر قوی باشن احتیاج ی این حرفا نیست احتیاجی به حمایت نیست وقتی