می دانی؟

هر شب شمــاره ات را می گیــرم

و با کسی که تو نیستی حرف می زنم

می خندم

گریه می کنم

فریاد می کشم

هر شب . . .

صدا از صدایش در نمی آید !

می دانی؟

زن ها

رسم عجیبی دارند

همین که فراموششان کنی

با کسی که تــــــو نیستی

درد دل می کنند 

/ 0 نظر / 21 بازدید